Tietopaketti vaikuttajista auttaa löytämään vaikuttamisen kohteet

Ajantasainen vaikuttajatietopaketti eli Master data antaa Lobsterin käyttäjille mahdollisuuden tutustua vaikuttajiin suoraan Lobsterissa. Tämä antaa mahdollisuuden keskittyä vaikuttamishankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen vaikuttajiin liittyvän taustatyön sijaan.

Vaikuttajatiedon ytimen muodostavat kansanedustajat, ministerit, edellisten avustajat sekä ministeriöiden ylin johto. Vaikuttajatietopaketti kattaa kaikki ministeriöt ja sitä laajennetaan edelleen. Lobsterin käyttäjillä onkin käytössä uusia vaikuttajia useamman kerran viikossa tehtävien päivitysten myötä.

Kansanedustaja, ministeri, avustaja, kansliapäällikkö, …

Jokaisen kansanedustajan profiilissa on ytimekäs ja vakioidun mallin mukaan tehty esittelyteksti. Profiilissa on perustiedot kustakin kansanedustajasta:

  • Syntymäaika tai -vuosi
  • Vaalipiiri
  • Valiokuntien jäsenyydet
  • Koulutustausta
  • Aikaisempi, vaikuttamisen kannalta keskeinen työhistoria
  • Tärkeimmät luottamustehtävät
Esimerkki ministeri-kansanedustajan profiilista

Kansanedustajien ansioluettelot ovat kansanedustajien eduskunnalle tekemien omien ilmoitusten mukaisia. Yksittäisten edustajien ansioluetteloa on voitu täydentää kansanedustajan omien verkkosivujen tiedoilla. Ministereiden profiilit vastaavat rakenteeltaan kansanedustajien profiileja.

Kansanedustajan profiilista löytyy tieto tämän henkilökohtaisesta eduskunta-avustajasta, mikäli edustajalla on avustaja. Niin sanotun ryhmäkansliamalliin siirtyneiden eduskuntaryhmien avustajat löytyvät kunkin eduskuntaryhmän organisaatiosivulta.

Ministereiden profiilissa on tieto heidän esikunnastaan eli sihteereistä, erityisavustajista ja valtiosihteeristä.

Ministeriöiden ylimpien virkamiesten kuten kansliapäälliköiden ja osastojen päälliköiden profiileissa pyritään samanlaiseen vaikuttajaprofiilirakenteeseen kuin kansanedustajilla ja erityisavustajilla. Rivivirkamiesten profiileissa tiedot rajoittuvat yhteystietoihin, titteliin ja vastuualueisiin, mikäli ne ovat ministeriöiden sivuilta löydettävissä ja ellei muuta ole asiakkaan kanssa sovittu. 

Vaikuttajatiedot ovat ajantasalla

Kansanedustajien, ministerien sekä näiden avustajien tietoja seurataan systemaattisesti ja päivitetään tarpeen mukaan. Tietojen ajantasaisuudesta ja paikkaansa pitävyydestä pidetään huolta teknisin ratkaisuin ja manuaalisesti. Ensisijaisena tietolähteenä ovat aina valtionhallinnon viralliset sivut.

Ministeriöiden henkilökunnan tietoja pidetään ajan tasalla siinä aikataulussa ja niillä tiedoilla, jotka ministeriöiden omilta sivuilta on saatavissa.


INTERESTED?

See Lobster in Action

Learn how our customers have made their advocacy work more effective and how Lobster can benefit your team.
Watch this introductory video or schedule a 30-minute online demo from below.